= Endast för personal & studenter på HH. Kräver inloggning utanför Högskolans nätverk = Fritt tillgänglig


Samtliga databaser

 • Populär

  三人斗地主怎么打artikeldatabas inom främst företagsekonomi och angränsande samhällsvetenskap, informatik. ämnesfokus ligger på alla aspekter av företagsekonomi. databasen omfattar c:a 3700 tidskrifter varav c:a 2 700 är tillgängliga i fulltext. 2 400 vetenskapliga tidskrifter. innehåller också veckotidningar, affärs- och datatidskrifter och dagstidningar såväl som amerikanska doktorsavhandlingar och en hel del företagsinformation.

  Mer info

 • Populär

  acm digital library ger tillgång till bibliografiska referenser, abstracts och fulltextartiklar inom informationsteknologi och programmering. databasen innehåller fulltext av alla acm:s tidskrifter, nyhetsbrev och konferenser från och med 1947, samt ett antal övriga publikationer från relaterade organisationer. dessutom finns acm online guide to computing literature med över 1 miljon referenser till bibliografiskt material. alla dokument klassificeras enligt acm computing classification scheme (ccs).

  Mer info

 • databasen innehåller mer än 3.000.000 referenser till tidskriftsartiklar, böcker, kapitel ur böcker, konferensrapporter, tekniska rapporter, serier m.m. innehåller främst poster från 1970 och framåt, men här finns även en del äldre material, t. ex. referenser till tryckt material från 1600-talet. en hel del länkar till fulltextmaterial finns.täcker in alla större ämnen inom lantbruksområdet.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打”atla religion database contains more than 1.4 million bibliographic records covering the research literature of religion in over 60 languages. it includes more than 488,000 article citations from more than 1,500 journals (506 currently indexed), more than 215,000 essay citations from over 15,700 multi-author works, more than 446,000 book review citations, and a growing number of multimedia citations. most coverage spans from 1949 to the present, while an ambitious retrospective indexing project provides citations of select titles back to their original publication date. this database is an essential resource for researchers and students in theology as well as in social sciences, history, and humanities.”

  Mer info

 • Populär

  databasen innehåller 1834 tidskrifter i fulltext samt referenser och abstract till artiklar i 3232 tidskrifter. mer än hälften av tidskrifterna är fackgranskade.

  Mer info

 • nordiska afrikainstitutets katalog innehåller referenser till böcker, tidskriftsartiklar, bokkapitel, officiella handlingar etc.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打innehåller amerikansk och engelsk litteratur samt västerländsk filosofi i e-boksformat. totalt ca 650 titlar. nedladdningsbara i pdf-format samt som newton paperback, palmpilot och rocket ebook.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打e-printarkiv skapat av cornell university. arkiv fokuserat på fysik, matematik, datavetenskap och biologi.

  Mer info

 • specialiserad databas på arbetslivsfrågor. arbline är arbetslivsbibliotekets avslutade katalog och databas inom arbetsliv och arbetsmiljö. den innehåller referenser till böcker, forskningsrapporter, nordiska tidskriftsartiklar etc. arbline täcker svensk och utländsk forskning och praktik inom området från 1980-talet till och med 2006. databasen är en deldatabas i libris.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打svensk artikeldatabas. mer än 1.300.000 referenser till ca 15 svenska dagstidningar och 550 svenska tidskrifter. årsböcker är indexerade fram till 1997. referenser till recensioner av litteratur, film, teater och konstutställningar. via avtal finns det ibland länk till fulltext. databasen uppdateras dagligen. detta är det nya gränsnittet för artikelsök!

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打”bibliografien omfatter dansk og udenlandsk litteratur om arkitektur, billedkunst og kunstindustri.”

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打innehåller äver bibliography of the history of art (bha)

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打samkatalog för de danska offentliga biblioteken. databasen innehåller över 9.000.000 poster. över 650 bibliotek har sitt bestånd sökbart i databasen.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打nationellt bibliotekssystem för de norska special- och forskningsbiblioteken. norges motsvarighet till libris. från bibsys kan du fritt söka efter böcker och andra publikationer som finns vid universitetsbiblioteken i norge, nationalbiblioteket samt vid andra forskningsinstitutioner.

  Mer info

 • information om svenska bolag och organisationer. innehåller finansiell information såsom t.ex. årsredovisningar, delårsrapporter, pressreleaser.

  Mer info

 • ett av världens största bibliotek. the british library public catalogue (blpc) är ett webgränssnitt till british library´s huvudsakliga kataloger. katalogerna är uppdelade efter material som endast är tillgängligt via läsesalar och material tillgängligt för fjärrlån. du kan välja att söka i en katalog eller samtliga kataloger.

  Mer info

 • Populär

  tillgång till bygghandlingar 90 sker via databasen e-nav. bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar. här finns själva handböckerna i pdf format (med länkad innehållsförteckning och sök) men också ritningsexempel, mallar och inställningsfiler till autocad och färginställningar till adobe.

  Mer info

 • över 900.000 bibliografiska poster, inklusive 320.000 dokument i fulltext, av intresse för forskare och studenter inom partikelfysik och relaterade områden. omfattar förhandstryck, artiklar, böcker, tidskrifter, fotografier och mycket mer.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打columbia international affairs online, ciao, är en informationsresurs för internationella relationer / internationell politik. den räknas som den mest heltäckande databasen för teori och forskning inom internationella relationer. innehållet är till största delen i fulltext men till vissa resurser ges endast sammanfattningar. c:a 90 institutioner bidrar med innehållet till ciao. innehållet utgörs av bland annat forskningsrapporter, konferensrapporter, böcker, tidskrifter och annat material från 1991 och framåt.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打sju olika lexikon är sökbara: cambridge advanced lerner´s dictionary; cambridge dictionary of american english; cambridge international of idioms; cambridge international dictionary of phrasal verbs; cambridge klett compact, french-english; cambridge klett compact, spanish-english.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打cinahl provides indexing for nearly 3,000 journals from the fields of nursing and allied health. the database contains more than 2.2 million records dating back to 1981.

  Mer info

 • årsredovisiningar, bokslutsrapporter. pressmeddelanden och annan företagsinformation. finns även i dansk, norsk, finsk, tysk och engelsk version.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打clinicaltrials är ett register över kliniska prövningar från ca 175 länder.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打cochrane library består av ett antal databaser inom evidensbaserad omvårdnad och medicin. fulltextdatabasen the cochrane database of systematic reviews innehåller systematiska översikter över randomiserade kontrollerade kliniska prövningar samt kontrollerade kliniska studier och behandlingsresultat inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. detta är primärt en referensdatabas även om visst material finns i fulltext.

  Mer info

 • Mer info

 • 三人斗地主怎么打innehåller över 1 miljon referenser till artiklar, tekniska rapporter, konferensbidrag, bibliografier m.m. inom det datavetenskapliga området. vissa referenser är länkade till fulltext.

  Mer info

 • Populär

  databasen innehåller referenser och abstracts till publikationer inom områden såsom; allmän ingenjörsvetenskap, teknisk fysik, elektronik- och datorteknik, maskinteknik, kemiteknik, miljöteknik, rymdteknik, marinteknik, gruvteknik m.m.

  Mer info

 • ämnestäckning: alla discipliner inom beteende- och samhällsvetenskap, även ekonomi. material från 1987 och framåt. förutom att göra vanliga sökningar kan man få information om vilka arbeten en viss artikel citerar i sin referenslista samt hur många gånger en specifik artikel har citerats av andra artikelförfattare och i vilka artiklar.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打ämnestäckning: alla discipliner inom beteende- och samhällsvetenskap, även ekonomi. material från 1987 och framåt. förutom att göra vanliga sökningar kan man få information om vilka arbeten en viss artikel citerar i sin referenslista samt hur många gånger en specifik artikel har citerats av andra artikelförfattare och i vilka artiklar.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打drygt 1200 tidskrifter, varav ca 300 är sökbara på artikelnivå.

  Mer info

 • det norska registret över auktoriserade vetenskapliga publiceringskanaler (tidskrifter, serier och förlag), även kallat ”norska listan”.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打diva (digitala vetenskapliga arkivet) är högskolan i halmstads publikationsdatabas för elektronisk publicering och registrering av forskningspublikationer samt studentuppsatser.

  Mer info

 • innehåller avhandlingar som efterfrågats och därför scannats och tryckts eller skickats elektroniskt till beställaren. äldsta avhandlingen är från 1888.

  Mer info

 • dimensions is a linked research knowledge system that re-imagines discovery and access to research. developed by digital science in collaboration with over 100 leading research organizations around the world, dimensions brings together grants, publications, citations, alternative metrics, clinical trials, patents and policy documents to deliver a platform that enables users to find and access the most relevant information faster, analyze the academic and broader outcomes of research, and gather insights to inform future strategy. (from digital science)

  Mer info

 • Populär

  e-nav är en webbtjänst som ger tillgång till av högskolan utvalda standarder i fulltext. för att se vilka standarder högskolan i halmstad har tillgång till markerar man ”mina standarder” vid sökrutan och söker. kontakta biblioteket med önskemål om att tillgängliggöra ytterligare standarder i e-nav.

  Mer info

 • över 1 miljon abstracts till tidskriftsartiklar och andra dokument inom pedagogik och utbildning. databasen är den ledande i världen på området.

  Mer info

 • över 1 miljon abstracts till tidskriftsartiklar och andra dokument inom pedagogik och utbildning. databasen är den ledande i världen på området.

  Mer info

 • juridiskt material i eg/eu. databasen innehåller referenser eller fulltext av lagstiftning, förarbeten, eg-domar mm. ny lagstiftning förs först in som referens och kompletteras senare med den fullständiga texten. äldre, ej gällande material, finns endast kvar som referens.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打innehåller över 80 000 e-böcker i fulltext från många olika förlag. databasen täcker ett brett ämnesområde, t.ex. samhällsvetenskap, humaniora, datateknik, teknik, pedagogik.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打databasen är under uppbyggnad. syftet är ytterst att göra det möjligt att skapa allmänt tillgängliga kataloger och arkivförteckningar över bibliotekens handskriftssamlingar och personarkiv.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打artiklar från c:a 240 tidskrifter från mcb university press inom främst företagsekonomi, marknadsföring och informationsvetenskap. även några tekniska tidskrifter. merparten är tillgängligt i fulltext från 1994. abstracts från 1989.

  Mer info

 • espacenet offers free access to more than 80 million patent documents worldwide, containing information about inventions and technical developments from 1836 to today.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打eu-statistik themes: key eu policies indicators general statistics (inkl. regionalstatistik) economy and finance population and social conditions industry, trade and services agriculture and fisheries external trade transport environment and energy science and technology

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打far srs är organisationen för revisions- och redovisningsbranschen i sverige.databasen innehåller publikationer i fulltext, bl. a. far:s samlingsvolym, revision; en praktisk beskrivning, börs- och värdepapper, skatte- och taxeringsförfattningar, redovisningslagstiftning, internationell redovisningsstandard ifrs/ias samt tidskrifterna balans (1975-), skattenytt (1986-) och nyhetsbrevet far srs info (1994-) liksom skatteverkets rättfallssamling (1997-).

  Mer info

 • på fass.se finns aktuell information om samtliga sveriges godkända läkemedel. förutom läkemedelsinformation finns det patientinformation, information om patientorganisationer, en läkarbok m.m. fass.se består av tre delar: en portal för allmänheten, en för förskrivare och en för djur.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打söksystem för patent.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打folke bernadottesamlingarna (fbs) har skapats för att underlätta forskning, studier och utbildning genom att samla dokument rörande svenskt deltagande i internationella fredsinsatser i ett lättåtkomligt digitalt arkiv. sveriges deltagande i fredsbevarande insatser är omfattande och långvarigt. den första insatsen kan spåras till år 1849. folke bernadottesamlingarna (fbs) är ett digitalt forskningsarkiv, som innefattar alla offentliga handlingar som berör svenska fredsbevarande insatser.

  Mer info

 • innehåller över 600 e-böcker i fulltext. du kan söka böcker genom att bläddra i titelindexet eller via specialitet.

  Mer info

 • innehåller över 1340 e-tidskrifter i fulltext. du kan söka tidskrifter genom att bläddra i titelindexet eller via specialitet.

  Mer info

 • databas över idrottslitteratur samt områden som medicin, folkhälsa, psykologi och pedagogik. databasen innehåller hänvisningar till böcker, artiklar, audiovisuellt material, bokkapitel, konferensmaterial, pressklipp, examensarbeten från olika högskolor och universitet samt forskningsrapporter.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打via gale virtual reference library går det att söka direkt i 34 välrenommerade internationella referensverk inom olika ämnesområden.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打referensdatabas om sveriges geologi från sgu (sveriges geologiska undersökning). innehåller en kartgenerator.

  Mer info

 • Populär

  stipendiedatabasen globalgrant innehåller information om mer än 15.000 olika stiftelser, fonder och andra bidragsgivare. den ger dig den information du behöver som namn, adress och villkor för din ansökan samt telefonnummer och i förekommande fall webbadress.

  Mer info

 • information om global hälsa.

  Mer info

 • sök i bokens fulltext, hitta det som intresserar dig och få reda på var du kan få tag i boken. en del böcker finns tillgängliga i fulltext, för en del ges utdrag och för andra endast bibliografisk information.

  Mer info

 • google patents covers the entire collection of issued patents and millions of patent application made available by the uspto-from patents issued in the 1790s through those most recently issued in the past few months. all documents available through google patents originate from the united states patent and trademark office (uspto), the european patent office (epo), and the world intellectual property organization (wipo).

  Mer info

 • litteratur inom akademisk forskning världen över där du från ett och samma ställe kan söka efter flera ämnen och källor, såsom: vetenskapligt granskade skrifter, avhandlingar, böcker, referat och artiklar, från akademiska förlag, yrkessamfund, preprintarkiv, universitet och andra akademiska organisationer.

  Mer info

 • i hallandsbibliografin ”halland i litteraturen” förtecknas böcker, artiklar, bokkapitel, småtryck m.m. om halland. i oktober 2006, när bibliografin blev tillgänglig, fanns ca 7 000 dokument i databasen. hallandsbibliografin uppdateras kontinuerligt. retroaktivt läggs äldre material från de tryckta hallandsbibliografierna in. i januari 2012 finns 12 900 poster i bibliografin.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打på biblioteket kan du låna bl a böcker, cd-skivor, videofilmer och språkkurser.stadsbiblioteket har en hel del litteratur som används på utbildningar på högskolan.

  Mer info

 • hathitrust är en mycket omfattande databas med digitaliserat innehåll från olika forskningsbibliotek. innehållet kommer från digitaliseringsprojekten google books, internet archive samt även från biblioteken själva. av ca. 13 milj. dokument är över 4,8 milj. dokument fritt tillgängliga. currently digitized (status per 16 dec 2014) • 13,003,961 total volumes • 6,646,253 book titles • 342,295 serial titles • 4,551,386,350 pages • 583 terabytes • 154 miles • 10,566 tons • 4,874,422 volumes(~37% of total) in the public domain

  Mer info

 • referens- och fulltextdatabas. fri tillgång till ca 980 000 artiklar i fulltext från ca 880 vetenskapliga tidskrifter. vetenskaplig information inom medicin, samhällsvetenskap, fysik, biologi m.m.

  Mer info

 • Populär

  historical abstracts räknas som den ledande bibliografin för studier i historia. databasen täcker in hela världens historia från 1450 förutom usa och kanada. årligen tillkommer över 20.000 nya abstracts och citeringar till tidskriftsartiklar, böcker och avhandlingar.

  Mer info

 • referenser till böcker, småtryck, monografier i serier och artiklar i tidskrifter och årsböcker, utgivna i norge 1980-1997. ingen språklig begränsning, men det mesta är på norska.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打innehåller alla ieee:s och iee:s (the institution of electrical engineers) tidskrifter, konferensrapporter och standarder. totalt finns c:a 1.000.000 dokument tillgängliga i fulltext. index och abstracts tas från databasen inspec. dessa organisationer räknas till världens ledande sammanslutningar av forskare inom elektronik- och datorområdet.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打there are three ways to find the standard you are looking for: -you can browse by ics (international classification for standards). ics is a way of classifying standards into fields such as electrical engineering or paper technology. -you can browse by tc (technical committees). iso standards are developed by experts from tcs focusing on all kinds of different subjects from screw threads to shipping technology. by clicking on the tc you can see all the standards published by this group of experts. -you can search the standards catalogue using a key word or the number of the standard (all iso standards are numbered) for example ‘quality management’ or ‘9001’ to find iso 9001.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打om du vill bedöma en viss tidskrifts impact är jcr förmodligen den mest prominenta databasen. förutom tidskrifters impact factor kan du se citeringsfrekvens, storlek och utgivare inom fler än 200 ämnesdiscipliner. all data utgår ifrån innehållet i science citation index fråm thomson reuters.

  Mer info

 • databasen (som har införlivat uncover) innehåller referenser och abstracts till över 15 milj. artiklar från över 28.000 tidskrifter.

  Mer info

 • Mer info

 • 三人斗地主怎么打du kan använda deras sökgränssnitt elller välja att bläddra via titel, författare eller ämne.

  Mer info

 • imdb är en av de största och mest heltäckande filmdatabaserna på internet. ger information om filmer, tv-program, datorspel etc. från hela världen. innehåller även uppgifter om skådespelare, regissörer, filmarbetare och filmbolag.

  Mer info

 • Populär

  tidskrifterna är lagrade från sina startår, några så långt tillbaka som från 1800-talet, fram till en så kallad "moving wall". detta innebär att det alltid finns en lucka på 3 - 5 år mellan det senast publicerade numret av en tidskrift och det senast tillgängliga numret i jstor.

  Mer info

 • Mer info

 • 三人斗地主怎么打kvinnsam är en del av den totala libris-databasen. kvinnsam är en tvärvetenskaplig referensdatabas med svensk och utländsk genusvetenskaplig litteratur ur göteborgs universitetsbiblioteks bestånd. kvinnsam innehåller c:a 100.000 referenser.

  Mer info

 • detta är inte en nationell bibliotekskatalog. men det går att söka i en mängd tyska, främst universitetsbibliotek, bibliotekskataloger samtidigt. det går också att söka i utländska nationella bibliotekssystem. totalt kan du söka bland 75.000.000 titlar.

  Mer info

 • innehåller information om 1,8 miljoner företag, 3,5 miljoner befattningshavare och över 700.000 varumärkesnamn och agenturer världen över. eget klassifikationssystem innehållande c:a 50.000 rubriker över varor och tjänster, översatt till c:a 40 språk.

  Mer info

 • Populär

  fakta om alla världens länder. man kan läsa om ett land och/eller jämföra länder och världsdelar från olika geografiska, ekonomiska, politiska, sociala och kulturella fakta. även en del statistik och kartor. sammanställd av utrikespolitiska institutet och bygger delvis på ”länder i fickformat” men innehåller mycket mer information. avdelningen internationella organisationer bygger på uppdaterad information från skriftserien organisationer i fickformat.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打lecture notes in computer science (lncs) är en serie böcker i datavetenskap som har publicerats av springer science + business media (tidigare springer-verlag) sedan 1973. lncs redovisar forskningsresultat i datavetenskap, särskilt i form av förfaranden, post-förfaranden och böcker. allt oftare ingår självstudier, state-of-the-art undersökningar och "hot topics". lncs är bland de största serierna inom konferensbidrag på ämnet datavetenskap, tillsammans med acm, ieee och usenix. (källa: wikipedia)

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打legimus har ersatt den gamla katalogen som myndigheten talboks- och punktskriftsbiblioteket, tpb hade. myndigheten heter numera mtm. tpb har bytt namn till myndigheten för tillgängliga medier. mtm:s katalog, där du kan söka och låna anpassade böcker heter legimus.

  Mer info

 • katalogen innehåller c:a 12.000.000 titlar till böcker, seriella publikationer, data-filer, manuskript, kartor, musik, ljudinspelningar och visuellt material.

  Mer info

 • lista indexerar 600 tidskrifter plus böcker, forskningsrapporter och konferenstryck inom biblioteksvetenskap, klassifikation, katalogisering, bibliometri, informationsåtervinning och informationshantering ända från mitten av 60-talet.

  Mer info

 • söker i sveriges universitets-, högskole- och forskningsbiblioteks bestånd. totalt c:a 6.000.000 titlar är sökbara. går att se vilka bibliotek som har en viss publikation samt om publikationen finns tillgänglig för utlån eller ej.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打i litteraturbanken får du tillgång till elektroniska versioner av ett urval svenska skönlitterära klassiker samt centrala verk inom ämnesområdet humaniora.

  Mer info

 • Populär

  mla innehåller över 1,7 milj. referenser till tidskriftsartiklar, avhandlingar, serier, monografier och essäsamlingar. fokus ligger på litteratur- och språkvetenskap men det finns även material inom t.ex. etnologi och filmvetenskap. uppdateras tio gånger om året. 1923 och framåt. ”produced by the modern language association of america, the mla international bibliography indexes critical scholarship on literature, language, linguistics and folklore. coverage includes journal articles, series, monographs, dissertations, bibliographies, proceedings and other materials. the database includes all records indexed from 1923 to the present, approximately 1,700,000 records, and is updated ten times a year. ” (från databasleverantören)

  Mer info

 • fri nätresurs som täcker matematikens huvudområden och underdiscipliner, med bl.a. formelsamlingar.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打medline ® är the u.s. national library of medicine ® (nlm ®) främsta bibliografiska databas som täcker biomedicin och biovetenskap. ämnen avgörande för biomedicinska praktiker, utbildare och forskare, till exempel bioteknik, folkhälsa, klinisk vård, och växt-och husdjursvetenskap. omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, marinbiologi, och prekliniska vetenskaper.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打den nationella arkivdatabasen (nad) är en sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. nad byggs upp genom sammanläggning av olika arkivdatabaser, vilka i sin tur representerar en lång rad arkivförvarande institutioner i sverige.

  Mer info

 • sökning i olika databaser vid amerikanska national center for biotechnology information

  Mer info

 • Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打databasen innnehåller alla nationalencyklopedins 20 band, 3 supplementband samt ordböckerna. allt detta nås via sökgränssnittet. notiser och reportage beskriver aktuella händelser. det finns även tusentals länkar till kvalitetsgranskade externa resurser. basen uppdateras kontinuerligt.

  Mer info

 • referanser til artikler fra ca. 450 norske og nordiske tidsskrifter og årbøker. fra 2004 er basen utvidet med ca 60 norske og nordiske vitenskapelige tidsskrifter. basen starter 1980. tidsskriftene edda, samtiden, syn og segn er analysert tilbake til 1965 og 7 teologitidsskrifter tilbake til startår (eldste år: 1894). i perioden 1992 til 1998 ble nær sagt samtlige norske helse- og sosialfaglige tidsskrifter analysert.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打”norsk kunst (basene falck og langballe); norsk kunst, kunstteori, utenlandsk kunst (kun behandlet av norske forfattere) (basen arlis); kunstindustri og boligarkitektur (basen bonytt) basene arlis og falck: referanser til bøker, artikler fra bøker og periodika, (arlis og langballe: også utstillingskataloger) - utgitt i norge og i utlandet inntil 1971 (langballe), 1971-1986 (falck), 1992- (arlis - men også eldre når det gjelder edv. munch); bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- (da registrert i arlis). for flere detaljer, se hver enkelt bases beskrivelse.”

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打oaister är en samkatalog för miljontals poster som hämtats från olika öppna arkiv från hela världen med hjälp av open archives initiative protocol för metadata harvesting (oai-pmh). omfattar oaister mer än 25 miljoner poster från fler än 1.100 institutioner.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打fri tillgång till publikationer och forskningsdata från eu-finansierade forskningsprojekt. openaire är ett nav för forskning inom eu. i openaire samlas fritt tillgängliga forskningspublikationer samt forskningsdata in från olika arkiv runt om i europa. syftet är att knyta ihop de olika delarna inom publicering och vetenskaplig kommunikation: publikationer, forskningsdata, finansiärer, forskare, organisationer och datakällor.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打oed online innehåller den fullständiga texten till den andra utgåvans samtliga 20 volymer, som gavs ut för första gången 1989.

  Mer info

 • Populär

  fulltextdatabas som hämtar artiklar från c:a 170 tidskrifter. sök på titel, bläddra alfabetiskt eller ämnesvis.

  Mer info

 • Populär

  fler än 200 av oxford university press referensböcker inom alla ämnesområden.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打databas med material om parlament, val, konstitutioner, politik m.m. (1992-).

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打innehåller både referenser till randomiserade kontrollerade studier och systematiska litteraturöversikter inom sjukgymnastik. även länkar till fulltext.

  Mer info

 • patentscope search is the free of charge search service provided by the world intellectual property organization (wipo) that allows you to access millions of patent documents, namely: • international patent applications under the pct • regional and national patent collections from 25 participating countries: aripo, argentina, brazil, chile, colombia, costa rica, cuba, dominican republic, ecuador, el salvador, epo, guatemala, honduras, israel, mexico, morocco, nicaragua, panama, peru, republic of korea, singapore, south africa, spain, uruguay, viet nam

  Mer info

 • en mängd kända och viktiga texter fritt tillgängliga. klassiska verk från början av århundradet, av författare som shakespeare, poe och dante. i dag innehåller databasen över 6000 e-böcker. du kan söka eller bläddra via författare eller titel.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打vi prenumererar endast på en enskild tidskrift, journal of democracy via plattformen project muse. till övriga tidskrifter finns endast referenser och oftast ett abstrakt.

  Mer info

 • projekt runeberg innehåller en samling av digitala faksimilutgåvor. i dag uppgår databasen till över 596.000 bok- och tidningssidor från över 1100 titlar.

  Mer info

 • Populär

  databasen innehåller ca 2.000.000 referenser till 1900 granskade tidskrifter på 24 olika språk, böcker och bokkapitel (på engelska) samt avhandlingar. de flesta posterna har abstracts. dokumenten är indexerade med termer från thesaurus of psychological index terms. databasen täcker psykologi i vid mening samt relaterade ämnen som psykiatri, management, undervisning och socialt arbete. uppdateras varje vecka. 1872-

  Mer info

 • databasen som produceras of national library of medicine täcker områdena allmän och klinisk medicin, omvårdnad, rehabilitering och odontologi. artiklar ur drygt 4 000 tidskrifter indexeras varav ca 550 inom omvårdnad och rehabilitering. ca 21 milj. referenser från 1946 och framåt. länkar till artiklar i fulltext. pubmed inkluderar mesh-tesaurus samt tidskriftsbläddrare. innehåller även ej indexerad bibliografisk information direkt från förlagen.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打norska listan

  Mer info

 • research professional är en extensiv databas med forskningsfinansiärer från hela världen. databasen uppdateras kontinuerligt med aktuella utlysningar inom alla områden. i den här databasen kan du söka efter utlysningar inom olika forskningsområden eller efter forskningsfinansiärer. du kan också välja att automatiskt få e-post om aktuella utlysningar inom ditt forskningsområde. du behöver inte ha ett konto för att söka i databasen, det räcker att du sitter på högskolans nätverk men för att kunna utnyttja databasen effektivt är det nödvändigt att sätta upp ett personligt konto. med ditt personliga konto kan du: - få aktuella utlysningar direkt till din e-postbrevlåda - spara dina sökningsprofiler för att kunna använda dem igen - spara intressanta utlysningar - dela information med dina kollegor

  Mer info

 • Populär

  innehåller information om alla sveriges företag, oavsett bolagsform. här finns information om organisationsnummer, antal anställda, kontaktinformation, styrelseinformation, årsredovisningar m.m. innehåller även koncernstrukturer samt kompletta resultat- och balansräkningar för aktiebolag. bolagsinformationen finns både som sökbara parametrar och som uppladdningsbara pdf:er. historiken går tillbaka till år 2000/2001. i databasen kan man söka fram företag inom en viss bransch, region eller storleksordning och jämföra bolag och branscher. sökresultat kan exporteras till excel för vidare bearbetning och analys.

  Mer info

 • Populär

  över 5.000.000 tidnings- och tidskriftsartiklar och pressreleaser i fulltext från affärsvärlden, aftonbladet, borlänge tidning, borås tidning, computer sweden, dagens forskning, dagens nyheter, dagens it, dagens medicin, datateknik, elektroniktidningen, expressen, falu kuriren, finanstidningen, göteborgs-posten, hallands nyheter, helsingborgs dagblad, ikoner, info, kristdemokraten, landstingsvärlden, mobil, moderna tider, mora tidning, nerikes allehanda, nu, ny teknik, nya dagen, nya ludvika tidning, nätverk & kommunikation, nätvärlden, pressens mediaservice, pressreleaser - waymaker, privata affärer, resumé, råd & rön, siren, svenska dagbladet, sveriges radio dagens eko, södra dalarnes tidning, ticker, vision, vår bostad, värnpliktsnytt, västerbottens-kuriren, östersunds-posten, dagens nyheter, expressen, kvällsposten, gt m. fl. även radioinslag.

  Mer info

 • gemensam bibliotekskatalog för biblioteken vid riksarkivet, krigsarkivet och landsarkiven i sverige. samlingarnas tyngdpunkt i biblioteken vid statens arkiv ligger huvudsakligen inom ämnesområdena historia, lokalhistoria, förvaltning, biografi och släktforskning. riksarkivet och krigsarkivet har unika samlingar inom sina specialområden arkivlitteratur, krigsväsen och svenskt militärt tryck. bibliotekskatalogen har en gemensam sökfunktion för alla arkivbiblioteken och en sökfunktion för respektive bibliotek.

  Mer info

 • här kan du söka efter offentliga publikationer som t.ex. riksdagsskrivelser, betänkanden & yttranden, motioner, förslag & redogörelser, propositioner m.m. från dessa sidor kan du följa olika ärenden från förslag till beslut. sfs, svensk författningssamling, grundlagarna och eu-nämndens protokoll m.m. hittar du också här.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打innehåller facktermer med definitioner av ord och begrepp och deras betydelse. i många fall kan man äves se termerna på engelska, tyska, franska. finska.

  Mer info

 • Populär

  domstolspraxis: högsta domstolens domar och domar från hovrätterna i fulltext 1960- (referat från 1949-), domar från högsta förvaltningsdomstolen/ kammarätterna/ förvaltningsdomtolar, arbetsdomstolens domar i fulltext 1974- , regeringsrätten 1972-, marknadsdomstolen 1978, m.m. riksdagstryck: propositioner 1971 (1971-1992/93 urval med utgångspunkt från gällande sfs, 1993/94-alla)) -, kommittédirektiv 1987-, utskottsbetänkanden 1989/90-, snabbprotokoll 1989/90-. europarätt inklusive celex. referenser till litteratur och tidskriftsartiklar. nyhetstjänst som man kan prenumerera på inom olika rättsområden.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打this site provides access to electronic versions of working papers in economics produced at nordic academic departments and research organizations.

  Mer info

 • Populär

  c:a 560 tidskrifter inom ämnesområdena samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.

  Mer info

 • statistiska data inom en mängd olika ämnesområden. är ofta mer uppdaterad än scb:s tryckta publikationer. det är möjligt att välja färdiga tabeller eller skapa egna databaser. man kan även välja att söka eller bläddra bland olika ämneskategorier. guide och länkar till internationell statistik.

  Mer info

 • ”svensk nationell datatjänst, snd, är en infrastruktur för svensk forskning inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin & hälsa. syftet är att underlätta forskares tillgång till befintliga data, nationellt såväl som internationellt. snd ger stöd och råd under hela forskningsprocessen. organisationen är en viktig del av forskningsinfrastrukturen och den svenska noden i ett världsomspännande nätverk av dataarkiv.” (från snd)

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打digitaliserat/inskannat svenskt arkivmaterial, t.ex. kyrkböcker, folkräkningar, domstolshandlingar.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打innehåller elseviers och närstående förlags (academic press, jai, pergamon, north-holland m. fl.) tidskriftsbestånd. c:a 1800 titlar inom främst biologi, kemi, fysik, medicin, idrottsmedicin, hälsa, samhällsvetenskap och teknik.

  Mer info

 • Populär

  scopus är en databas med vetenskaplig litteratur och webbresurser på abstract- och citeringsnivå. förutom vetenskapliga tidskrifter, där ett stort antal är open access-tidskrifter, innehåller scopus också konferenspublikationer, branschpublikationer och patent. scopus uppdateras dagligen och innehåller över 40 miljoner referenser från 1823 och framåt.

  Mer info

 • forskningsinformation och forskningsrapporter inom företagsekonomi och nationalekonomi. de flesta dokument finns att hämta som fulltext.  databasen har utökats med material inom övrig samhällsvetenskap och även humaniora.

  Mer info

 • Populär

  innehåller referenser till forskning i socialt arbete, socialpolitik och välfärdsfrågor, bl.a social omsorg, familjefrågor, etc. indexerar fler än 1400 tidskrifter, böcker, bokrecensioner, konferenstryck, avhandlingar, etc. uppdateras varje månad.

  Mer info

 • Populär

  sociological abstracts ger referenser till den internationella sociologiska litteraturen och till angränsande ämnen inom samhälls- och beteendevetenskap. databasen indexerar 1 800 tidskrifter, andra seriella publikationer, böcker, konferenstryck och avhandlingar. material inlagt efter 1974 innehåller sammanfattningar. uppdateras varje månad. 1963-

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打i sondera söker du samtidigt i bibliotekskatalogen libris, de svenska arkivens databas nad och svensk mediedatabas smdb.

  Mer info

 • Populär

  sportdiscus offers bibliographic coverage of sport, fitness and related disciplines. this database contains more than 750,000 records with journal and monograph coverage going back to 1800; over 20,000 dissertations and theses and reference to articles in 60 different languages.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打databas från biblioteket vid institut for idræt vid köpenhamns universitet. sökes som deldatabas i rex. databasen innehåller ca 210.000 referenser, både till bibliotekets böcker och tidskriftsartiklar och kapitel ur böcker. språk: danska, engelska, tyska, svenska m.m.

  Mer info

 • Populär

  innehåller över 1000 tidskrifter i fulltext och täcker flertalet ämnesområden. tidskrifterna inkluderar de som tidigare förmedlades av databasen kluwer.

  Mer info

 • texter av olika slag och från olika tider finns tillgängliga i en form där varje ord presenteras i sitt sammanhang (s.k. konkordans). materialet omfattar texter på ca 75 miljoner ord, från modern tidningstext och litterär text till strindbergs produktion och bakåt till medeltida rimkrönikor.

  Mer info

 • hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. sundahus miljödata är ett värderingssystem för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen och innehåller information om miljögranskade och klassificerade produkter. kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. klassificering av produkterna sker enligt miljöbalken och kemikalieinspektionens författningssamling samt prio-kriterierna. bedömningskriterierna är öppna och finns tillgängliga på sundahus webbplats.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打”svemed+ är en bibliografisk databas som innehåller referenser till artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. nästan hälften av de löpande tidskrifterna är expertgranskade. länkar till fulltext förekommer.” databasen är indexerad med mesh-termer på både svenska och engelska.

  Mer info

 • ”svensk filmdatabas är svenska filminstitutets egen filmdatabas. här kan du söka information om samtliga svenska långfilmer sedan 1897, utländska filmer som har haft svensk biografpremiär, en stor mängd svenska kort-, dokumentär- och tv-filmer samt filmer som bevaras av filmarkivet i grängesberg. totalt omfattar svensk filmdatabas drygt 62 000 filmer – varav cirka 17 000 är svenska – och 265 000 personer som på något sätt medverkat vid tillkomsten av dessa filmer, regissörer, manusförfattare, skådespelare etc. här finns även uppgifter om filmbolag, filmförlagor och i filmer förekommande musikverk.” (sfi)

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打mesh (medical subject headings) är den kontrollerade vokabulär (tesaurus) som används vid national library of medicine. data från nlm kompletteras med svenska översättningar utförda av personal vid karolinska institutets bibliotek.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打svensk bibliografi 1700-1829 (sb17) är en del av den totala libris-databasen, och omfattar stora delar av det i sverige och svenska provinser utgivna 1700-talstrycket. bibliografin är huvudsakligen baserad på kungl. bibliotekets samlingar, och innehåller för närvarande ca 50.000 titlar.

  Mer info

 • den retrospektiva ämnesbibliografin svensk folkbildningsbibliografi (1850-1950) är en del av den totala libris-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker.

  Mer info

 • ämnesbibliografin svensk historisk bibliografi är en del av den totala libris-databasen, och innehåller referenser till monografier och samlingsverk, artiklar i tidskrifter och samlingsverk, recensioner av böcker som ingår i bibliografin. titlar publicerade 1994 och senare bevakas löpande; dessutom sker för närvarande en systematisk registrering av titlar från perioden 1977-1993. här finns en förteckning över de tidskrifter och årsböcker som regelbundet indexeras av bibliografin.

  Mer info

 • ämnesbibliografin svensk konstvetenskaplig bibliografi är en del av den totala libris-databasen och innehåller referenser till artiklar i tidskrifter, samlingsverk och årsböcker, monografier och samlingsverk och recensioner i tidskrifter. perioden 1994-1996 har indexerats. för tiden därefter finns för närvarande ingen finansiering. enstaka poster registreras dock. 1997 påbörjades en retrospektiv indexering av perioden 1981-1993.

  Mer info

 • är en del av den totala libris-databasen. innehåller referenser till böcker och samlingsverk, tidskriftsartiklar, artiklar i samlingsverk, årsböcker och recensioner.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打svensk medicinalhistorisk bibliografi innehåller totalt ca 50 000 referenser till artiklar, utredningar, betänkanden med mera inom området svenskt medicinalväsen.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打svensk mediedatabas, smdb, är söktjänsten för kungliga bibliotekets audiovisuella samlingar. här hittar du bl. a.: - tv-program sända i svt från och med juli 1978 och tv4 från och med november 1990 - tv-program sända från sverige via satellit eller via det digitala marknätet - radioprogram sända i sveriges riksradio från och med 1987 - cd-skivor, grammofonskivor och ljudkassetter - 78-varvsskivor - filmer och videofilmer - multimedier. folkmusik är en katalog över 2298 folkmusikinspelningar.

  Mer info

 • är en del av den totala libris-databasen. innehåller referenser till böcker och artiklar i svenska musiktidskrifter, musikartiklar i andra tidskrifter samt dokument på internet.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打 prv:s e-tjänst svensk patentdatabas är en söktjänst som innehåller: - svenska patent - svenska offentliga patentansökningar - europeiska patent (ep-patent) som validerats i sverige - ep-ansökningar som publicerats under §88 pl (patentlagen) - beviljade ep-patent där sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från epo:s beviljandedatum) - tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent patentdatabasen omfattar de uppgifter och dokument från 1885 fram till nu som finns i prv:s arkiv. för närvarande visas inte patentskrifter i begränsad omfattning för validerade europeiska patent. dessa kommer inom kort att visas i en kommande uppgradering av databasen. databasen innehåller sökbar fulltext för alla patentdokument samt bibliografiska data, klassuppgifter, statusinformation, uppgifter om avgifter, diarieuppgifter, länk till aktinsyn och merparten av de kungörelser som publiceras i svensk patenttidning. för material äldre än 1990 kan informationen i vissa falla vara ofullständig och bristfällig. för många äldre ansökningar finns enbart publiceringsnummer, klassuppgifter och de publicerade patentskrifterna tillgängliga. det sökta resultatet redovisas som en träfflista, varifrån man kan gå till en fullpost.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打svenska akademiens ordbok (saob) är en omfattande historisk kartläggning av det svenska språket från 1521 och fram till våra dagar. saob är en i raden av historiska ordböcker på olika språk som i de flesta fall påbörjades redan under 1800-talet. första bandet av saob (a-anlöpning ) publicerades 1898 och det trettiotredje bandet (svär-talkumera ) kom ut 2002. i saob kan man se hur enskilda ord har använts under århundradena, vad de betyder, varifrån de kommer osv.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur aktuella datatermer bör hanteras på svenska.

  Mer info

 • är en del av den totala libris-databasen. innehåller referenser till publikationer på svenska publicerade i förenta staterna eller kanada. den refererar även till publikationer utgivna i sverige som behandlar svenskamerikanska frågor.

  Mer info

 • digitala sverigekartor i skala 1:1 miljon och mindre.

  Mer info

 • swepub innehåller referenser till de forskningspublikationer som finns registrerade i för närvarande ett trettiotal svenska lärosätens publiceringsdatabaser, sök bland artiklar, konferensbidrag och avhandlingar m.m.

  Mer info

 • 900.000 referenser till publicerad eller pågående forskning inom transportväsende, ett växande antal med länkar till fulltext. information om svenska publikationer och forskning inom området uppdateras kontinuerligt.

  Mer info

 • Populär

  taylor & francis online innehåller tidskrifter i fulltext från förlaget taylor & francis inom humaniora och samhällsvetenskap. du kommer åt abstrakt för samtliga artiklar och fulltexten för prenumererade tidskrifter, över 1500 titlar, från 1997- och framåt. förutom under namnet taylor & francis publiceras även tidskrifter inom taylor & francis group under namnen crc press, garland science, psychology press och routledge.

  Mer info

 • the ota works closely with members of the arts and humanities academic community to collect, catalogue, and preserve high-quality electronic texts for research and teaching. the ota currently distributes more than 2500 resources in over 25 different languages.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打mängder med uppgifter om världens länder: statsskick, geografi, statistik, språk, religion, ekonomi, militärväsende m.m.

  Mer info

 • Populär

  三人斗地主怎么打ur:s hela digitala utbud i form av streamingfiler för både radio och tv-program. över 5000 program. programmen finns även sökbara i libris. med ur access kommer också tjänsten delalika. ”den andra kanalen delalika är för lärosätens egen produktion, för lärare och studenter – för att publicera egna filmer och ljudfiler. kanalen kan nyttjas för att göra lärobjekt, komplettera urs material etc. kanalen skall även nyttjas som publiceringsyta för filmkurser i ur/snhs regi. man behöver ett särskilt konto för att kunna publicera.” använd länken nedan för att anmäla dig.

  Mer info

 • the web patent full-text database (patft) contains the full-text of over 3,000,000 patents from 1976 to the present, plus limited bibliographic data for over 4,000,000 patents from 1790 to 1975. it provides links to the web patent full-page images database (patimg), which contains over 70,000,000 images, including every page of over 7,000,000 patents from 1790 to the most recent issue week. the web patent databases now serve over 25,000,000 pages of text (over 150,000,000 hits) per month to over 350,000 customers (distinct ip addresses, each of which might represent many individual users) each month. the web patent databases serve over 36,000,000 full-page images each month.

  Mer info

 • Populär

  databas med information om en mängd akademiska, vetenskapliga och granskade (peer-reviewed) tidskrifter, för närvarande över 300.000. här finner du information såsom; innehåll, utgivningsdetaljer, innehållsförteckningar. du finner även bibliografisk förlagsinformation för oa (open access) publikationer, dagstidningar och nyhetsbrev.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打uppsatser från bl a: blekinge tekniska högskola; handelshögskolan vid göteborgs universitet;högskolan dalarna; luleå tekniska universitet; lunds universitet; stockholms universitet; södertörns högskola; umeå universitet; uppsala universitet; sveriges lantbruksuniversitet. man kan söka bland a- och b-uppsatser eller c-d-uppsatser och examensarbeten.

  Mer info

 • vitterhetsakademiens katalog innehåller böcker, artiklar och konferensrapporter, katalogens huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, medeltidens konst- och byggnadshistoria, numismatik samt kulturmiljövård.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打indexerar who´s publikationer från 1948 samt artiklar ur tidskrifter producerade av who från 1985.

  Mer info

 • Populär

  bibliografiska referenser till artiklar i fler än 1.100 humanistiska tidskrifter samt relevanta poster ur andra tidskrifter. innehåller referenser till artiklar inom humaniora i vid mening med startår 1986. ämnen som språkvetenskap, konst, litteraturvetenskap, musik, klassiska studier, filosofi, massmedier, historia, religion finns representerade. innehåller hänvisningar till såväl bok- som konstutställningsrecensioner. man kan även göra s.k. citeringssökningar, d.v.s. söka efter hur ofta ett visst verk eller en författare har citerats. citeringssökningar fungerar bakåt till 1800-talet.

  Mer info

 • medline ® är the u.s. national library of medicine ® (nlm ®) främsta bibliografiska databas som täcker biomedicin och biovetenskap. ämnen avgörande för biomedicinska praktiker, utbildare och forskare, till exempel bioteknik, folkhälsa, klinisk vård, och växt-och husdjursvetenskap. omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, marinbiologi, och prekliniska vetenskaper. du hittar referenser från tidskrifter, tidningar, tidskrifter och nyhetsbrev. (från web of science)

  Mer info

 • Populär

  Mer info

 • Populär

  ämnestäckning: alla discipliner inom beteende- och samhällsvetenskap inklusive ekonomi. material från 1987 och framåt. förutom att göra vanliga sökningar kan man få information om vilka arbeten en viss artikel citerar i sin referenslista samt hur många gånger en specifik artikel har citerats av andra artikelförfattare och i vilka artiklar.

  Mer info

 • Populär

  innehåller databaserna ”science citation index expanded”, ”social science citation index” och ”arts & humanities index”. referenser och abstracts till fackgranskade vetenskapliga tidskrifter. möjlighet till ämnessökningar eller citeringssökningar, dvs. att söka hur ofta ett dokument eller en författare har citerats. citeringssökningar från 1800-talet. ämnessökningar: 1986-

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打ordlista för datorer och internet.

  Mer info

 • Populär

  plattformen innehåller c:a 2300 tidskrifter inom områdena naturvetenskap, teknik, medicin, ekonomi samt samhälls- och beteendevetenskap.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打oclc:s katalog över böcker och annat material i bibliotek världen över. worldcat är en samkatalog skapad och upprätthållen av 9000 olika bibliotek. i worldcat söker man bland fler än 1 000 000 000 titlar i över 10 000 bibliotekskataloger.

  Mer info

 • ”re3data.org is a global registry of research data repositories that covers research data repositories from different academic disciplines. it presents repositories for the permanent storage and access of data sets to researchers, funding bodies, publishers and scholarly institutions. re3data.org promotes a culture of sharing, increased access and better visibility of research data. the registry went live in autumn 2012 and is funded by the german research foundation (dfg).” (from re3data.org)

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打european mathematical societys referensdatabas inom matematik med angränsande tillämpningar. referenser från tidskrifter, konferensproceedings och böcker, med en årlig tillväxt på ca 60.000 dokument. obs! demo-access där endast tre träffar visas.

  Mer info

 • 三人斗地主怎么打svensk bibliografi, 1600-talet (collijn) är en del av den totala libris-databasen, och omfattar merparten av det i sverige och svenska provinser utgivna 1600-talstrycket, för närvarande ca 6000 titlar.

  Mer info