三人斗地主怎么打

Ledning och organisation

三人斗地主怎么打högskolan leds av högskolestyrelsen och rektor. styrelsens ansvar definieras genom högskolelagen och högskoleförordningen. rektor svarar för den verkställande ledningen närmast under styrelsen. prorektor är rektors ställföreträdare och har särskilt ansvar för utbildning. det finns därtill en vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering. högskolans utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle – kärnverksamheten – bedrivs vid fyra akademier.

Organisationsschema

三人斗地主怎么打läs mer om den utbildning och forskning som bedrivs inom akademierna på respektive akademis webbsidor:

Högskolan i Halmstads organisationsschema Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap Akademin för hälsa och välfärd Akademin för lärande, humaniora och samhälle Akademin för informationsteknologi

Högskolestyrelsen

högskolestyrelsen har det yttersta ansvaret för högskolans verksamhet.

ordförande och sju ordinarie ledamöter utses av regeringen. lärarkollegiet utser tre ledamöter och studentkåren utser tre ledamöter. även rektor ingår i styrelsen. de fackliga organisationerna har närvaro- och yttranderätt. adjungerade prorektor och högskoledirektör har närvaro- och yttranderätt och adjungerad kommunikationschef har närvarorätt.

Ledamöter i styrelsen

 • Harald Castler, ordförande
 • Stephen Hwang, rektor
 • Erik Blomberg
 • Staffan Edén
 • Pia Enochsson
 • Jesper Falkheimer
 • Aida Hadzialic
 • Monica Karlsson
 • Amelie von Zweigbergk

Lärarledamöter

 • Svante Andersson
 • Kalle Jonasson
 • Maria Åkesson

Fackliga representanter

 • Olov Andreasson, Saco-S
 • Camilla Soto, TCO/OFR

Studentledamöter

 • Ida Bard, kårordförande
 • Marielle Bock
 • Stephanie Gellberg

Sekreterare i högskolestyrelsen

 • Ann Landén

Adjungerade

 • Pernilla Nilsson, prorektor
 • Catarina Coquand, högskoledirektör
 • Selma Sedelius, kommunikationschef

Rektor

Porträttbild på man i inomhusmiljö. Foto.

rektor stephen hwang

三人斗地主怎么打rektor är högskolans myndighets­chef och den som leder den dagliga verksamheten vid lärosätet. stephen hwang är högskolan i halmstads rektor sedan 2017.

stephen hwang är professor i teoretisk fysik med examen från chalmers tekniska högskola och har tidigare bland annat varit rektor vid linnéuniversitetet. han har en rad olika styrelse- och förtroendeuppdrag, bland annat som ordförande i expertgruppen för kvalitetsfrågor vid sveriges universitets- och högskoleförbund (suhf) och som ledamot i utbildningsradions styrelse.

三人斗地主怎么打rektor utses av regeringen efter förslag från styrelsen och anställs i högst sex år. anställningen kan förnyas högst två gånger om vardera högst tre år. rektor har en ställföreträdare som kallas för prorektor.

 

Prorektor

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

prorektor pernilla nilsson

prorektor är ställföreträdare för rektor. professor pernilla nilsson är prorektor sedan 2018 och har särskilt ansvar för utbildningsfrågor vid högskolan i halmstad.

prorektorsuppdraget innebär att på olika sätt arbeta med att stärka utbildningarnas kvalitet, och även att vara ordförande i högskolans kvalitetsråd.

pernilla nilsson är professor i naturvetenskapernas didaktik, och har under lång tid drivit frågor som rör kvalitetsutveckling och högskolepedagogik vid lärosätet, bland annat i sin tidigare roll som vicerektor. hon har också en rad expertuppdrag, bland annat i den statliga skolforskningsnämnden och i skolverkets insynsråd.

prorektorsuppdraget är treårigt, med möjlighet till förlängning.

Vicerektor

Porträttbild på man i inomhusmiljö. Foto.

vicerektor anders nelson

三人斗地主怎么打anders nelson är sedan 2017 vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering vid högskolan i halmstad.

anders nelson är universitetslektor i pedagogik och har under sina år på högskolan haft en rad olika ledningsuppdrag, bland annat som ämnesansvarig, programansvarig, biträdande sektionschef och senast chef för akademin för hälsa och välfärd.

vicerektor utses av rektor, och uppdraget är treårigt med möjlighet till förlängning.

Högskoledirektör

Porträttbild på kvinna i inomhusmiljö. Foto.

三人斗地主怎么打högskoledirektör catarina coquand

三人斗地主怎么打högskoledirektören är chef för verksamhetsstödet vid högskolan i halmstad – all administration, stöd och service till högskolans ledning, utbildning och forskning.

verksamhetsstödet hanterar också högskolegemensamma frågor och allt som har med högskolan som myndighet att göra.

catarina coquand är chef för verksamhetsstödet med dess nio avdelningar sedan 2017. hon har tidigare varit lärare och forskare i datavetenskap, samt prefekt och projektledare vid chalmers, och senast dekan vid malmö högskola.

Verksamhetsstödet

三人斗地主怎么打verksamhetsstödet är den samlade organisationen för stöd och service till högskolans utbildning, forskning, samverkan och ledning.

Två personer sitter och pratar vid ett möte. Foto.

Avdelningar inom verksamhetsstödet

Högskolekansliet

三人斗地主怎么打högskolekansliet ansvarar för det direkta stödet till högskolans ledning och styrelse samt högskolegemensamma råd, nämnder och utskott. inom högskolekansliet hanteras utredningar, handläggning och sekreterarstöd, juridisk samordning, arkiv och registratur samt frågor som har att göra med strategisk samverkan och internationalisering. här finns även det gemensamma forskningsstödet och stöd till högskolans bolagsverksamhet.

Kontaktuppgifter till högskolekansliet

Ekonomiavdelningen

ekonomiavdelningen ansvarar för styrning, administration och uppföljning av högskolans ekonomi vilket också inbegriper redovisning, upphandling och fakturahantering.

Kontaktuppgifter till ekonomiavdelningen

Utbildningsstöd

avdelningen ansvarar för allt utbildningsstöd och studentsupport, både centralt och mot akademierna. här hanteras all studieadministration och -dokumentation, liksom alla de supportfunktioner som högskolan erbjuder sina studenter, allt ifrån studie- och karriärvägledning och utbytesverksamhet till pedagogiskt stöd och förebyggande hälso- och sjukvård. arbete med frågor som syftar till en bra studiemiljö i vid mening sker i samverkan med både akademierna och halmstads studentkår. servicecenter är vägen in till avdelningen för både personal, studenter och allmänhet.

Kontaktuppgifter till utbildningsstöd

Kommunikation

三人斗地主怎么打avdelningen ansvarar för högskolans gemensamma interna och externa kommunikation och marknadsföring, inklusive studentrekrytering. avdelningen har ansvar för webbplatsens struktur och riktlinjer samt för den grafiska profilen. vid avdelningen finns också en funktion för event- och konferensstöd.

Kontaktuppgifter till kommunikation

Campusservice

三人斗地主怎么打avdelningen ansvarar för det som är högskolans fysiska miljö och infrastruktur. till avdelningen hör lokalvård, vaktmästeri, och alla övriga lokal- och fastighetsfrågor. bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på pfyk888.cn/helpdesk.

IT-avdelningen

avdelningen ansvarar för it-frågor och telefoni. bäst får du kontakt via avdelningens helpdesk, på pfyk888.cn/helpdesk.

Högskolebiblioteket

三人斗地主怎么打högskolebiblioteket ansvarar för att tillhandahålla informationsresurser inom högskolans utbildnings- och forskningsområden. här kan studenter, medarbetare och andra ta del av och utbyta information i form av böcker, medier och andra informationsresurser, både fysiska och virtuella. högskolebiblioteket ger vägledning och stöd i informationssökning och -hantering, likaväl som i frågor om vetenskaplig publicering. här finns också ansvaret för högskolans publiceringsdatabas diva, högskolans förlag och samordningen av e-plikt.

Kontaktuppgifter till högskolebiblioteket

Human Resources (HR)

三人斗地主怎么打avdelningen ansvarar för hr-stöd och lönehantering, både centralt och vid akademierna. det gäller allt som har med personalfrågor att göra, från strategisk kompetensutveckling och ledarskapsutveckling till rehabilitering och rekrytering. här handläggs allt som har med facklig samverkan att göra, frågor som rör säkerhet, arbetsmiljö och lika villkor, liksom hantering av löner och pensioner.

Kontaktuppgifter till Human Resources (HR)

Fastighetsavdelningen

fastighetsavdelningen ansvarar för högskolans lokalförsörjning, lokalplanering, fastighetsservice samt bevaknings-, fysisksäkerhets- och systematiskt brandskyddsarbete. avdelningen ansvarar även för högskolans systematiska miljöarbete och uppföljning, samt för effektivisering av fastigheternas energiförbrukning.

Kontaktuppgifter till fastighetsavdelningen

Forsknings- och utbildningsnämnden

forsknings- och utbildningsnämnden, fun, ansvarar för forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå. fun ansvarar för att säkerställa en tydlig koppling mellan forskning och utbildning och för övergripande långsiktiga strategiska prioriteringar rörande forskning och utbildning utifrån strategier beslutade av högskolestyrelsen/rektor.

Ansvarsområde

forsknings- och utbildningsnämnden, fun, är ett kollegialt organ som ansvarar för kvalitetssäkring och utvärdering av forskning och utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå för hela lärosätet.

Ledamöter forsknings- och utbildningsnämnden

 • Malin Hallén, ordförande
 • Marie Mattsson, vice ordförande
 • Ida Bard, studentrepresentant
 • Anna Hansson, studentrepresentant
 • William Sundén, studentrepresentant
 • Ann-Mari Bartholdsson, extern ledamot
 • Anders Isaksson, extern ledamot
 • Mikael Hindgren, lärarrepresentant
 • Urban Johnson, lärarrepresentant
 • Lina Lundgren, lärarrepresentant
 • Claes Malmberg, lärarrepresentant
 • Håkan Pettersson, lärarrepresentant
 • Jeanette Sjöberg, lärarrepresentant
 • Kristian Widén, lärarrepresentant

Sekreterare/handläggare

Nämndens sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@pfyk888.cn.

Forskarutbildningsutskottet

三人斗地主怎么打forsknings- och utbildningsnämnden har ett forskarutbildningsutskott knutet till sig, vars främsta uppgift är att på delegation från nämnden följa upp utbildningen på forskarnivå vid högskolan i halmstad.

Sammanträdestider forskarutbildningsutskottet

Ledamöter forskarutbildningsutskottet

 • Marie Mattsson, ordförande
 • Magnus Jonsson, vice ordförande
 • Håkan Pettersson
 • Jonas Gabrielsson
 • Jeaneth Johansson
 • Henrika Jormfeldt
 • Eva-Carin Lindgren
 • Mikael Ahlborg, studentrepresentant
 • Ece Calikus, studentrepresentant

Sekreterare och handläggare

Utskottets sekreterare och handläggare når du genom e-postadressen funkansli@pfyk888.cn.

Bolagsverksamheter

högskolan i halmstads holdingbolag heter hhuab – och har dotterbolagen halland invest ab och hh innovation. i bolagen bedrivs stöd till forskare och studenter, bland annat genom finansiering av innovativa företagsidéer och inkubatorverksamhet, samt arbete med uppdragsutbildningar till externa beställare.

Högskolan i Halmstads utvecklingsaktiebolag (HHUAB)

hhuab är högskolans holdingbolag, bildat 1995. bolaget ska aktivt bidra till att utveckla högskolan i halmstad som en ledande innovationshögskola och en aktör för akademiskt nyföretagande.

i bolaget finns flera dotterbolag som arbetar för att driva framsteg inom forskning och företagande.

三人斗地主怎么打hhuab är organiserat under högskolestyrelsen. bolaget har tre styrelseledamöter som representerar olika delar inom lärosätets innovation, forskning, samverkan och styrning. ledamöterna utses av högskolestyrelsen.

Styrelse – HHUAB

 • Catarina Coquand, ordförande
 • Anders Nelson, ledamot
 • Magnus Clarin, ledamot
 • Ola Erlandsson, sekreterare
 • Josefine Henriksson, vd

Halland Invest AB (HIAB)

Styrelse – HIAB

 • Christian Bille, ordförande
 • Lennart Andrén, ledamot
 • Johan Hörberg, ledamot
 • Magnus Clarin, ledamot
 • Lars-Göran Persson, vd

Högskolan i Halmstad innovationsaktiebolag (HH Innovation AB)

HH Innovation AB bildades 2016 som ett helägt dotterbolag till HHUAB.
三人斗地主怎么打Bolaget ska arbeta med kommersiellt inriktat innovationsstöd för forskare och studenter. HH Innovation samverkar med flera externa parter i stödet till studenter och forskare, bland annat med Chalmers innovationskontor samt med Halmstads kommuns affärsinkubator HighFive.

Styrelse – HH Innovation

 • Magnus Clarin, ordförande
 • Anders Nelson, ledamot
 • Catarina Coquand, ledamot
 • Josefine Henriksson, vd
 • Ola Erlandsson, sekreterare

uppdaterad

2019-11-01

kontakt

dela

kontakt

  • 三人斗地主怎么打

  • rektors handläggare

七星彩机选号码参考及分析 七星彩机选号码软件 七星彩有哪些规律 七星彩杀4码定胆精准 七星彩梦图册大全 七星彩杀号定胆 七星彩机选号码投注 七星彩杀号准确 七星彩杀号澳客网 七星彩机选摇一摇